Đại Hội Cổ Đông 2016 – Suleco

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2016 vừa qua, Công ty Cổ phần Xuât khẩu Lao động và Chuyên gia (SULECO) đã tổ chức thành công  Đại hội Cổ đông thường niên tại trường Trung cấp Nghề SULECO. Tham gia đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều Hành, Cổ đông và Nhân viên của công ty. Tổng Giám đốc Công ty SULECO đã báo cáo với các cổ đông về tình hình hoạt động và tài chính của công ty cũng như các hoạch định phát triển sắp tới trong năm 2016.

IMG_3009

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám Đốc công ty SULECO, báo cáo tình hình hoạt động của công ty SULECO

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lấy ý kiến của cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên mới
Ông Mai Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, lấy ý kiến của cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên mới

Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc mở rộng chi nhánh  và văn phòng đại diện tại các tỉnh thành ở phía Nam và Nhật Bản. Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Quản trị Hội đồng Công ty thay thế. Đại hội đồng Cổ đồng cũng bổ nhiệm thêm  thành viên Ban Kiểm soát Công ty.